การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
:: ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
::ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต