การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ฯ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)