ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนโซ่มิตรภาพที่ 140 (โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย) ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 394 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 16 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 64 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา มีนายสุพจน์ วงศ์ปาน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบัน

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

      พ.ศ. 2524 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร รุ่นที่ 1 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

      พ.ศ. 2525 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช. )รุ่นที่ 1 ของสำนักโครงการพิเศษ และกรมสามัญศึกษา

      พ.ศ. 2528 ได้รับเกียรติบัตรผู้นำการใช้หลักสูตรรุ่นที่ 1

      พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนพระราชทานดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ( ประจำปีการศึกษา 2528 )

      พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

      พ.ศ. 2539 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา

      พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

      พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนดี  ประจำอำเภอ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียน EIS 

      พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม อ.ย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา ของเขตพื้นที่และรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด หนองคาย

      พ.ศ. 2553 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

      พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

      พ.ศ. 2557 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน ระดับประเทศ

      พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน