วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ

ที่มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย