ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา ชีวิตํ  วิโรเจติ

(ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชิวิต)